Tevékenységeink

A játék
A gyermekek alapvető szükséglete a játék. A gyermekek játék közben számtalan ismerettel, tapasztalattal gazdagodnak. Itt alakulnak társas kapcsolatai, szociális érzelmei és a világról szerzett tapasztalatai, ismeretei. A szabad játék nélkülözhetetlen, ezért a pedagógus csak akkor kapcsolódik be a tevékenységbe, ha azt a gyermekek kérik.

A mozgás
Az egészséges életmódra nevelés, a testi fejlődés elősegítése érdekében a gyermekek mozgásigényének kielégítése, a mozgás fejlesztése elsődleges feladat.
Tornaszobánkban, szervezett formában, a napi és heti rendbe beépítve, szerepet kap a mozgás. Ezen kívül egész évben rendelkezésre álló, játszótéri elemekkel felszerelt udvarunkon is lehetőség nyílik a szabad mozgásra.

Rajzolás, mintázás, kézimunka, festés
A gyermek a vizuális technikák gyakorlása során minden alkalommal átéli az alkotás örömét, a siker élmény pedig újra alkotásra motiválja. 
Az építő-ábrázoló-alakító tevékenységek során lehetőség nyílik környezetünk megismerésére, én képének formálására, önbizalmának megerősítésére. A vizuális nevelés összetett folyamat, mely magában foglalja a rajzolást, a képalakítást, a mintázást, a festést, a gyurmázás. A gyermeket úgy vezetjük a vizuális tevékenységben, hogy bátran szárnyalhasson fantáziája.

Ének-zene
A zenei nevelésben a 3-6 éves korosztály számára a zene és az énekszó a legmeghatározóbb. Az ének-zenei nevelés feladatai: a készségek fejlesztése a mozgás-hang-szöveg összekapcsolásával.

Mese, vers
A mese ebben a korosztályban igen fontos szerepet tölt be a gyerekek életében. A mondóka, a vers, mozgásra készteti a gyerekeket, melyet a pedagógus kezdeményez. A nagyobbakkal a saját mese létrehozásával, saját rajzzal ellátott mesekönyvet is alkotunk.

Matematika
A matematikai tapasztalatok, akár a nyelv, áthatják az ember egész életét. Csoportszobáinkban minden szituációban adottak a lehetőségek a matematikai tapasztalatok gyűjtésére. Az irányított tevékenységek alatt használt eszközök alkalmasak a sorba rendezésre, matematikai műveletek (azonosság, különbség) végzésére. Az építőelemek jól használhatók a térbeli matematikai játékokhoz. A matematikai nevelés tartalma: tájékozódás a térben, térirányok ismerete, személyek, tárgyak összehasonlítása, válogatása, osztályozása, összemérése és számlálása a tevékenységekben.

Külső világ tevékeny megismerése
A gyermekeknek meg kell tapasztalniuk az őket körülvevő világot. Pedagógusainknak erős szerepe van a környezet, a természet szeretetének, és védelmének a megismertetésében. A legfontosabb elv, mindent a természetes környezetben megfigyelni és megfelelő ismeretekhez juttatni a gyermekeket. (személyes megtapasztalás, a környezeti értékek felismerése, hagyományok ápolása)

Delfino Kreatív gyermekközpont

Egy csoda gyermeksziget